%50 Hibe Desteği başladı!

%50 HİBE DESTEĞİ BAŞLADI
 

Başvuru yeri ve zamanı:
Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlamış olup, 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Hibe programı başvuruları www.tarimorman.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi ve proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.

Hibe sözleşme aşamasında, bir orijinal ve bir kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı ildeki il müdürlüğüne elden teslim edilir.


Hibe kapsamı:
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar.


Hibe kapsamındaki iller:
Hibe başvuruları 81 ili kapsamaktadır. Ancak program çerçevesinde 81 ilde; 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularının tümü, Tebliğ ekinde yayımlanan illerin sektörel öncelikleri tablosu esas alınarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım tutarları ve hibe oranı:
Hibe başvurularından uygun bulunanların projesi, bütçe imkânları dâhilinde, %50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.
 
2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

• Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine-ekipman alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine-ekipman alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. 

Hibe kapsamındaki konular
A İş planı; 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvurular

  - Desteklenecek makine ekipman listesi Ek-1a’da, referans fiyat listesi de Ek-1b’de verilmiştir.

B İş planı; 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvurular 

   - Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 
   - Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 
   - Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),
 
   - El sanatları ve katma değerli ürünler
 
   - İpekböceği yetiştiriciliği
 
   - Su ürünleri yetiştiriciliği
 
   - Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları

   - Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

 

Yatırım süresi:
Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2022’dir.

Kimler başvuru yapabilir?:
Proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 
Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

 Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda veya kırsal mahallede yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;

- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, Limited şirket ve anonim şirketler,

- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların  üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

- Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

- Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.
 
Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

- Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,

- Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir. 


31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


EKONOMİK YATIRIMLAR

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız


EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

Proje Başvurularınızı: 

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx  adresinden yapabilirsiniz.